Restauració del Pont de Cal Xalet

 Muntatge d'estructura d'estintolament, buidat del reblert de la volta del pont fins arribar als ronyons de la volta per poder fer una colada amb morter de calç, tornar a omplir amb les mateixes terres del pont i donant-li un acabat a l'existent.

Església de Sant Quirze de Pedret

Conservació i restauració de les pintures de l'interior de l'església de Sant Quirze de Pedret.

Església de Sant Pere de Madrona

Rehabilitació amb lloses de la coberta de l’església i excavació arqueològica de l’interior de l’església de Sant Pere de Madrona

Església de Sant Martí del Puig

Reparació de la coberta de l’absis i reparació de la façana de ponent a l’església de Sant Martí del Puig

 

Pàgina 1 de 4