Recursos

Pendís Bagà SL té definits, identificats i disponibles tots els recursos i  instal·lacions necessàries per desenvolupar tot tipus d’obres i serveis de manteniment per tal de garantir la màxima funcionalitat dins l’empresa.

Durant aquests anys de trajectòria, a part de créixer, ens hem anat posicionant per tal de poder tenir una bona infraestructura tant en maquinària, vehicles i tots els elements necessaris per dur a terme els treballs, i alhora poder fer la recepció de materials necessaris.

recursos